Indikacije, dijagnostika, terapije

Indikacije

 • Hronična opstruktivna bolest pluća-HOBP
 • Astma
 • Hronična respiracijska insuficijencija
 • Alergijska i inflamatorna oboljenja gornjih disajnih puteva (rinitisi, sinuzitisi)
 • Pneumonije i ostale infekcije pluća
 • Bronhiektazije
 • Akutna stanja iz oblasti respiratorne medicine ( plućna embolija, akutna respiracijska insuficijencija, hemoptizije,itd.)
 • Oboljenja plućne maramice (pleuralni izlivi, empijem pleure, pneumotoraks)
 • Sarkoidoza
 • Plućne fibroze i ostale bolesti plućnog intersticijuma
 • Hipoventilacioni sindromi i “sleep apnea” sindrom
 • Akutna i hronična kardiološka oboljenja (AIM, koronarna bolest, hipertenzivne krize, poremećaji srčanog ritma, kardiomiopatije, srčana insuficijencija)
 • Lokomotorna i koštano-zglobna oboljenja i postraumatska stanja

Dijagnostika i terapije

 Plućne dijagnostičke i terapijske procedure:

 • kompletna biohemijsko-hematološka i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja

 

 

 

 

 

 

 • kožni testovi na inhalacione alergene

 • pulsna oksimetrija
 • spirometrija sa bronhodilatatornim testom

 • telesna pletizmografija

 • koeficijent difuzije i transfer faktor za CO
 • ergospirometrija
 • gasne analize arterijske krvi i acidobazni status
 • neinvazivna mehanička ventilacija

 • kompletna RTG i UZ dijagnostika: RTG pluća i srca, ultrazvuk plućne maramice, ultrazvuk gornjeg abdomena i male karlice, ultrazvuk mekih tkiva (dojka, štitna žlezda, testisi itd), dopler krvnih sudova

 • šestominutni test hodom
 • bronhoskopija, sa svim tehnikama za dijagnostiku centralnih i perifernih promena u plućima i medijastinumu

 • pleuralne punkcije (dijagnostičke i terapijske)

 • pleurodeza i palijativno zbrinjavanje recidivirajućih pleuralnih izliva  ekstrapulmonalnih malignoma (dojka)
 • torakalna drenaža empijema pleure i pneumotoraksa
 • perkutana iglena biopsija pleure
 • perkutana iglena biopsija perifernih lezija pluća

Kardiološka dijagnostika:

 • EKG

 • test opterećenja (Tredmil)

 • holter EKG

 • holter arterijskog pritiska
 • EHO srca

 

Respiratorna  fizikalna terapija i rehabilitacija i rehabilitacija koštano-zglobnih i neuromišićnih oboljenja odraslih i dece:

 • inhalaciona (aerosol) terapija, prirodna i aparaturna, sa i bez dodatka lekova (bronhodilatatori, sekretolitici)

 • trening respiratorne muskulature (dirigovana ventilacija, vežbe produženog ekspirijuma, vežbe dijafragmalnog disanja)

 • položajna drenaža, uz manuelnu ili aparaturnu vibromasažu grudnog koša

 • kondicione vežbe

 • individualni i kolektivni zdravstveno-vaspitni rad (škola odvikavanja od pušenja cigareta, edukacija o pravilnoj upotrebi pumpica, inhalatora i kiseoničnih koncentratora, edukacija obolelih o promeni životnih navika i higijensko-dijetetskom režimu itd)

 • kineziterapija

 • elektroterapija

 • magnetoterapija

 • terapija ultrazvukom
 • laseroterapija

 • hidroterapija

 • hidrokineziterapija

 • shockwave terapija
 • peloidoterapija

 • termoterapija (parafin)
 • fototerapija (bioptron lampa, infra-ruž)